Funkcijos

Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas 1998-02-18 priėmė nutarimą “Dėl Lietuvos Republikos Apskrities valdymo įstatymo pakeitimo ir papildymo bei Vyriausybės atstovo įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo ir Lietuvos Respublikos Seimo 1996-12-12 nutarimo “Dėl Lietuvos Respublikos valstybės valdymo tarnybos “A” lygio valdininkų pareigybių sąrašo papildymo” atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai”. Šiuo nutarimu buvo pripažinta, kad Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo pakeitimo ir papildymo bei Vyriausybės atstovo įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymas toje dalyje, kuri reiškia savivaldybių veiklos administracinės piežiūros savarankiško konstitucinio instituto suliejimą su kitu institutu, pasireiškusiu tiesioginiu savivaldybių priežiūros inkorporavimu į vietinį valdymą, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 120 str.2d. ir 123 str. 2 ir 3 dalims.

Tokiu būdu atsirado juridinis pagrindas atkurti Vyriausybės atstovo institutą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė  priėmė 1998 m. liepos 8 d. nutarimą Nr.843 “Dėl Vyriausybės atstovų išlaikymo”, įpareigodama apskričių viršininkų administracijas įsteigti po vieną Vyriausybės atstovo etatą ir iki 1999 metų sausio 1 dienos skirti asignavimus jam išlaikyti.

Vyriausybės atstovas Marijampolės apskrityje Karolis Podolskis į pareigas paskirtas 2016 m. rugpjūčio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 776 "Dėl  priėmimo į Vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje pareigas". Prieš tai dvi kadencijas nuo 2008 m. iki 2012 m. Vyriausybės atstovo pareigas ėjo Paulius Uleckas, kuris pakeitė iki tol nuo 2004-ųjų metų šias pareigas užėmusį Virginijų Ražuką. Nuo 1998-ųjų iki 2004-ųjų metų Vyriausybės atstovu Marijampolės apskrityje dirbo Algirdas Juozas Grabauskas.

 Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2005 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 637 "Dėl Vyriausybės atstovų tarnybų veiklos nuostatų patvirtinimo", patvirtino Vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje nuostatus. Taip pat Vyriausybės atstovų institucijos nuo nutarimo įsigaliojimo dienos vadinamos Vyriausybės atstovų tarnybomis.

Vyriausybės atstovo tarnybos uždavinys – padėti Vyriausybės atstovui įgyvendinti teisės aktų jam suteiktus įgaliojimus ir teises.Tarnyba, įgyvendindama jai pavestą uždavinį, nagrinėja iš savivaldybės administracijos gautus savivaldybės administravimo subjektams priimti pateiktus teisės aktų projektus, jų aiškinamuosius raštus ir teikia išvadas jų Vyriausybės atstovui; nagrinėja savivaldybės administravimo subjektų priimtus teisės aktus ir teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovui; rengia Vyriausybės atstovo motyvuotų teikimų svartyti teisės aktų pakeitimo ar panaikinimo klausimus, rašytinių reikalavimų įgyvendinti įstatymus, vykdyti Vyriausybės nutarimus projektus; vykdo kitas Vyriausybės atstovo pavestas funkcijas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-01-16